Privacybeleid

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van ACCENT bevat. 

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken. 

Artikel 1 – Algemeen 

1.1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de MYACCENT app (de ‘App’) en de website www.accentjobs.be (de ‘Website’). De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van ACCENT met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0455.069.956 (ACCENT Jobs for People NV) en 0887.120.626 (ACCENT Construct NV) (hierna samen: ‘ACCENT’).

1.2. ACCENT streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing). 

1.3. Door gebruik te maken van de App en/of de Website en/of persoonsgegevens aan ACCENT te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 2 – Persoonsgegevens  

2.1  ACCENT verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals: 

 • Elektronische identificatiegegevens:

– zoals bv. IP-adres, via cookies (zie artikel 7),…;  

 • Identificatiegegevens:  

– zoals bv. naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, …;  

 • Professionele en/of opleidingsgegevens: 

– zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…; 

 • Gegevens voor salarisadministratie: 

– zoals bv. rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer,… 

2.2  ACCENT verwerkt daarnaast ook publieke gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn op bv. Graydon.  

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking 

3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond:  

ACCENT zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Elektronische identificatiegegevens: 

– Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website en de Apps; 

– Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van ACCENT om haar Website, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van ACCENT te waarborgen.  De gerechtvaardigde belangen van ACCENT mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy. 

 • Identificatiegegevens:  

– Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken; 

– Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; 

– Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens; 

– Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of uw expliciete, voorafgaandelijke toestemming. 

 • Professionele en/of opleidingsgegevens: 

– Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;  

– Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek; 

– Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;  

– Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; 

– Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;   

– Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of op basis van het rechtmatige belang van ACCENT om u te informeren over de beoordeling van uw sollicitatie. 

 • Gegevens voor salarisadministratie:  

– Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen; 

– Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. 

3.2 Direct marketing: 

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening). 

Direct marketing met betrekking tot ACCENT haar diensten kan naar bestaande klanten van ACCENT en haar verbonden ondernemingen worden verstuurd, op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy. 

Alvorens direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening) te versturen naar kandidaten, uitzendkrachten en prospecten zal steeds de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten: zie artikelen 5 en 10 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming. 

3.3 Doorgifte aan derden: 

3.3.1 Doorgifte aan derde dienstverleners 

ACCENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan derde dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

ACCENT zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven. 

3.3.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep 

ACCENT maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.  

ACCENT kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van ACCENT en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.). 

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat ACCENT samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. ACCENT blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 5). 

3.4 Doorgifte aan derde landen: 

ACCENT kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert ACCENT dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven. 

3.5 Wettelijke vereisten:  

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ACCENT uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ACCENT zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.  

Artikel 4 – Duur van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen ACCENT en u:  

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website of App; 

 • Identificatiegegevens : voor de duur van de gevraagde levering van diensten;  

 • Gegevens van kandidaten en/of uitzendkrachten: 

– Indien u ooit onder contract hebt gestaan bij Accent: 

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na einde van het laatste arbeidscontract, dit omwille van eventuele commerciële vorderingen en arbeidsongevallen. 

Loonbrieven, evaluatiedocumenten en cv’s zullen reeds na 5 jaar worden gewist.  

 • Indien u nooit onder contract hebt gestaan bij Accent: 

Alle kandidaten met wie er de laatste 10 jaar geen contract noch contact is geweest, zullen  worden gewist. 

Alle kandidaten zullen 5 jaar in de database worden gehouden, dit in het kader van  discriminatievorderingen. 

Van kandidaten in de database waarbij het laatste contactmoment tussen de 5 en 10 jaar  geleden is, zullen de documenten (zoals het cv) en de persoonsgegevens (zoals GSM en e- mailadres) automatisch worden verwijderd na 5 jaar. 

– Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;  

– Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten 

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.  

Artikel 5 – Uw rechten 

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 10). We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens. 

ACCENT is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet. 

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32(0)2 274 48 00
of Fax +32(0)2 274 48 35,
contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact. 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.  

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.  

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen – die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring – tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat onze werknemers en aangestelden gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. 

Artikel 7 – Cookies 

Artikel 8 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum. 

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen. 

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring. 

Artikel 9 – Datum van de laatste herziening  

Datum van de laatste herziening : 22 juli 2021. 

Artikel 10 – Ons contacteren 

U kan steeds onze DPO Charlotte Devloo contacteren op het nummer 051 460 562 of charlotte.devloo@accentjobs.be

– Kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en geïnteresseerden: 

Heeft u als kandidaat, uitzendmedewerker, sollicitant of geïnteresseerde vragen over hoe ACCENT met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via dit contact formulier

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 5). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gebruik dan dit formulier. 

– Bedrijven en klanten 

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe ACCENT omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via volgend contact formulier

 

nl_NLNL